Popatrz, jak zmieniamy się dla Ciebie!

Historia

Historyczny moment założenia naszej Spółdzielni pod ówczesn± nazw± ?Ludowe Stowarzyszenie Spożywcze?, miał miejsce 25 marca 1919 roku na I Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w lokalu przy ul. Rynek 56. Założycieli  było 61, a przewodniczył im Pan Kazimierz Czapiński. Stowarzyszenie stawiało sobie za cel samoobronę najuboższych warstw społecznych, głównie robotników zatrudnionych w fabryce Braci Czeczowiczka, przed bardzo trudnymi warunkami życia, brakiem podstawowych artykułów, zbyt wygórowanymi cenami dyktowanymi przez paserów i spekulantów.

W skład I-szej Rady Nadzorczej Spółdzielni weszły następuj±ce osoby: Maria  Bartyzel, Waleria Rychter, Karolina Bizoń, Jan Biczak, Marian Zaremba, Stefan Kowalczyk, Tomasz Dubiel, Tomasz Małecki, Maria Zawierucha, Maria Bizoń,  Franciszek Zmiertka. W skład Zarz±du wybrano: Antoniego Jakucińskiego, Wincentego Zawieruchę, Wincentego Kudłacika, Juliana Legienia, Antoniego Kucharczyka, Agnieszkę Nideck±.

Udział członkowski wynosił 40 koron / 38 dniówek roboczych/. Powstanie Spółdzielni  spotkało się z dużym zainteresowaniem. W maju tegoż roku z tak zebranych zasobów pieniężnych powstaje  I-szy sklep  spółdzielczy zwany ?konsumem?, sprzedaj±cy towary różne, ale tylko członkom.

Rok 1928 jest najlepszy w międzywojennej historii Spółdzielni / 5 sklepów, 2 piekarnie i kasyno robotnicze/. Wśród szczególnie zasłużonych  kronika wymienia ówczesnego prezesa Zarz±du ? Ludwika Karkoszkę. Wtedy też Spółdzielnia zakupiła parcelę w rejonie Górnicy ? jako pierwsz± nieruchomość. Pocz±tek lat 30-tych znamionuje znaczne pogorszenie sytuacji Spółdzielni i ograniczenie jej działalności. Nie brak jednak aktywnych, zapalonych spółdzielców w tym okresie, a s± nimi Panowie: Stefan Tomiak, Ludwik Karkoszka, Czesław Bełdziński, Konstanty Kolber, Andrzej  Pękala, Franciszek  Bizoń i inni.

Lata 1935-36 s± bardzo trudne dla Spółdzielni pod względem ekonomicznym / występuj± straty i ograniczenie działalności, sprzedaż nieruchomości/.  W 1937 roku następuje kolejna zmiana nazwy na ?Ludowa Spółdzielnia Spożywców?. W latach bezpośrednio poprzedzaj±cych wybuch wojny następuje pewna poprawa i stabilizacja sytuacji w  Spółdzielni. 
Ale nadszedł rok 1939.  Pomimo wybuchu wojny ? Zarz±d Spółdzielni w osobach: Władysław Walusiak, Wincenty Pikoń, Jan Nowak  - postanawiaj±  utrzymać działalność, co było możliwe tylko do dnia 02.03.1941 roku, kiedy to nakazem okupanta cały maj±tek Spółdzielni został skonfiskowany. Ale natychmiast po wyzwoleniu odradza się  andrychowski ruch spółdzielczy. Już 07.02.1945 r. w Sali Prezydium MRN odbywa się  I-sze po wojnie formalne posiedzenie Zarz±du Spółdzielni z udziałem członków Rady Nadzorczej : Stefana Tomiaka, Adolfa Prusa, Józefa Kudłacika, Ludwika Karkoszki, Pawła Juraszka. 

Prezesem  Zarz±du zostaje wybrany Pan Stefan Tomiak. 19.03.1945 zostaje uruchomiony   I-szy  sklep w Rynku.
Powoli rozkręca się gospodarka Spółdzielni i rok 1945 zamknięty  już zostaje zyskiem w wysokości 145.000 złotych. Poważnym wstrz±sem stał się wypadek we wrześniu 1946 roku. W czasie przewozu furmank± utargu dziennego do Wadowic przez prezesa Stefana Tomiaka, grasuj±ca banda  dokonała napadu i po sterroryzowaniu  zrabowała  gotówkę w kwocie 160.000 złotych. W dalszych latach powojennych ruch spółdzielczy w kraju staje się masowy i władze  centralne decyduj± o jego zjednoczeniu i wł±czeniu do gospodarki planowej.

W dniu 07.11.1948 r. w lokalu PSS odbyło się nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów  Spółdzielni, na którym przyjęto nowy statut i now± nazwę : Powszechna Spółdzielnia Spożywców.  Następuje dynamiczny  rozwój gospodarczy  Spółdzielni. Co roku otwieranych jest kilka nowych sklepów. Biura Spółdzielni mieściły się wówczas przy ul. Obr. Stalingradu w podwórzu. Jedynym  środkiem transportowym  był 1 samochód 5-ciotonowy ? (1951) r.). Korzystano również z  transportu konnego / 4 własne konie/.
  
W 1953 r. otwarto trzeci±  piekarnię przy ul. Obr. Stalingradu . Prezesem Zarz±du był  wówczas długoletni pracownik ? Pan Karol Kalafaticz.W latach pięćdziesi±tych Spółdzielnia  modernizuje i otwiera nowe sklepy / np. przy ul. 1 Maja/. 
W 1957 r. ? uruchomiona zostaje ciastkarnia  przy  ul. Obr. Stalingradu. W 1958 r. po 8-mio letnich staraniach uzyskano zgodę na budowę nowej masarni. W tym roku powstaje  też Zespół Pracy  Nakładczej  zatrudniaj±cy 40 osób.

Następne 10-cio lecie to dalszy rozwój Spółdzielni. W tym okresie powstaj± sklepy w blokach Spółdzielni Mieszkaniowej, Bar Popularny, kawiarnia Szarotka, sieć kiosków. Trwa również budowa zakładu masarskiego. Spółdzielnia uzyskała także zgodę na budowę  biurowca / pocz±tkowo miał to być parter i 2 kondygnacje/. Staraniem ówczesnego Zarz±du w osobach: Anny Matlak, Bolesława Hodowanego, Stanisława Lepiarza ? uzyskano zgodę na budowę 3 piętra. 

W 1965 r. zakończono  budowę Zakładu Masarskiego. W rok póĽniej ? budowę pawilonu handlowego przy ulicy  Żwirki i Wigury. W 1968 roku ? zakończono budowę piekarni mechanicznej  przy ul. Batorego  - wyposażonej w 2 piece taśmowe.
W tymże roku następuje reorganizacja spółdzielczości w kraju. Spółdzielnia  nasza staje się jednym z 22 oddziałów Społem WSS w Krakowie. Z bogat± histori± naszej Spółdzielni zwi±zany był Pan Jan Kurtecki, odznaczony  w 1970  r.   ?Kawalerskim Krzyżem Zasługi?.

W latach 70-tych powstaj± również ośrodki Praktycznej Pani, Bar Osiedlowy, sklep przy ul. Włókniarzy. Długoletnim prezesem Zarz±du była Pani Anna Matlak. Pod koniec lat 70-tych Zarz±d pracuje w składzie: Pan Edward Sawera, Pan Józef Sikorski, Pan  Bolesław Hodowany,  Pani Janina Flasz.

Lata 80-te to pogłębiaj±ce się braki towarowe, składanie winy za to na handel. Nasilaj± się też d±żenia spółdzielców do usamodzielnienia się Spółdzielni. W roku 1981, niemal w przededniu ogłoszenia  stanu  wojennego zawi±zał się Komitet Założycielski Powszechnej Spółdzielni  Spożywców w Andrychowie w skład którego weszli :
Stanisław Dej, Stefan Tomiak, Adolf Prus, Genowefa Łysoń, mgr Edward Sawera, mgr Tomasz Łoziński, Jadwiga Wysogl±d. Jan Bury, Anna Matlak, Irena Chochowska, Urszula Karamańska, Barbara Kruczek

Ze względu na stan wojenny dopiero w dniu 19.07.1982 roku, na Walnym Zgromadzeniu   przyjęty  zostaje  statut  i   wybrana Rada  Nadzorcza ? z Przewodnicz±cym  Stanisławem Dejem ? nowej, samorz±dnej, samodzielnej, samofinansuj±cej Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Andrychowie.

Skład Zarz±du przedstawiał  się  następuj±co: mgr Edward Sawera, mgr Józef  Sikorski, Pani Janina Flasz  

W rok póĽniej w skład Zarz±du weszła  również P. Jadwiga Wysogl±d. Spółdzielnia prowadziła wtedy 46 sklepów oraz sieć punktów drobnodetalicznych, 3 restauracje, 4 bary, 3 kawiarnie, 4 stołówki i bufety zakładowe, 3 piekarnie, ciastkarnię, masarnię, WNB. Znacz±ce osi±gnięcia lat 80-tych to przebudowa i uruchomienie SDH, kawiarni ?Pod Platanem?, rozbudowa masarni. 
Pocz±tek lat 90-tych to okres burzliwych przemian ustrojowych, gospodarczych, rozwój wolnego rynku i ostrej konkurencji we wszelkich dziedzinach. Nowe regulacje prawne uderzaj± w spółdzielczość w całej Polsce, w tym również i w nasz± Spółdzielnię. Sytuacja wymaga elastyczności w działaniu, szybkiej reakcji na zachodz±ce wokół zmiany, zaprzestania prowadzenia działalności nierentownych, zmniejszenia skali gospodarowania. Spółdzielnia utraciła wiele placówek w lokalach najmowanych. W ślad za tym musiały pójść redukcje zatrudnienia.  

Obecnie Spółdzielnia zatrudnia 155 osób prowadz±c 16 sklepów różnych branż oraz Zakład Piekarsko- Ciastkarski.